POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. WSTĘP

1.      Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem volcano.pl (dalej: Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest VCO S.A. z siedzibą przy ul. Szosa Gdańska 22, 86-031 Osielsko (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: shop@volcano.pl.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: Sylwia Zalewska-Gawron, adres e-mail: rodo@jamano.pl.

3.      Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

4.      W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:

1)     danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,

2)     danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.

5.      Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części niniejszej polityki prywatności.

II. GROMADZONE DANE - INFORMACJE PODSTAWOWE

1.      Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.

2.      Administrator przetwarza dane osobowe:

1)     niezalogowanych użytkowników Serwisu korzystających z usług i funkcjonalności,
z których korzystanie nie wymaga logowania (np. formularz kontaktowy, wybór produktu lub usługi dostępnej w ramach prezentowanej w sklepie internetowym oferty, dostęp do informacji niewymagających założenia konta),

2)     zalogowanych użytkowników, którzy posiadają konto klienta w Serwisie.

3.      Administrator może wykorzystywać dane osobowe użytkowników Serwisu do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania
w rozumieniu art. 22 RODO. W wyniku takich decyzji użytkownicy mogą otrzymać dodatkowe korzyści w postaci np. udzielenia rabatu na usługi dostępne w ramach prezentowanej w Serwisie oferty, otrzymywania dopasowanych do zainteresowań informacji marketingowych.

4.      Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane - oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym:

1)   podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,

2)   podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług analitycznych, dostawcom usług hostingowych, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz innym podmiotom realizującym usługi na podstawie zawartych umów,

3)   innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą (np. PayU, Twisto Polska), firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

5.      Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG), które gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Administrator może także przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO.

6.      Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku
w sprawie:

1)     dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),

2)     sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),

3)     usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4)     ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)     przenoszenia danych do innego administratora,

6)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

7)     wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

- na zasadach określonych w RODO.

7.      Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

8.      Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator może również przetwarzać:

1)     dane innych osób przekazane przez użytkownika Serwisu prowadzonego przez Administratora podczas korzystania przez niego z usług opisanych w niniejszej polityce prywatności,

2)     dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy, dane osób będących uczestnikami wydarzeń organizowanych przez Administratora - w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania danej umowy),

3)     dane osobowe pozyskane od podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na podstawie Państwa zgody,

4)     dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych, portali społecznościowych.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III. A. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.      Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

1)     zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j., dalej: uśude), w tym umożliwienie korzystania z usług i funkcjonalności sklepu internetowego dostępnego pod adresem volcano.pl (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b RODO) - „wykonanie umowy”,

2)     zawarcie i realizacja umowy sprzedaży (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b RODO) - „wykonanie umowy”,

3)     komunikacja w sprawach związanych z prawidłową realizacją umowy sprzedaży (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

4)     wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych
i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur, czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny",

5)     dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,

6)     weryfikacji jakości świadczonych usług w związku z zawartą umową (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

2.      Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników Sklepu internetowego niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, w szczególności:

1)     imię,

2)     nazwisko,

3)     płeć,

4)     adres e-mail,

5)     numeru telefonu,

6)     adres dostarczenia zamówienia,

7)     adres IP,

8)     oraz inne dane przekazane przez użytkownika.

3.      Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

1)     czas niezbędny do realizacji umowy,

2)     czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

3)     czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

4)     czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.

4.      Podanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia
i wykonania umowy z Administratorem, jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

III. B. KONTO KLIENTA

1.      Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

1)     zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z uśude), w tym rejestracja
i prowadzenie bezpłatnego konta użytkownika w Serwisie oraz umożliwienie korzystania
z usług dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników (np. dodawania produktów do listy życzeń, dodawania opinii na temat kupionych w sklepie internetowym produktów) (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b RODO) - „wykonanie umowy”,

2)     dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,

3)     weryfikacja jakości świadczonych usług w związku z zawartą umową (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",

4)     obsługa reklamacji związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",

5)     realizacja marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o nowych produktach
i ofertach promocyjnych Administratora oraz ofertach podmiotów trzecich (np. partnerów handlowych) współpracujących z Administratorem, w szczególności za pośrednictwem powiadomień typu PUSH wyświetlanych zalogowanym użytkownikom (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

2.      Administrator przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia konta, w szczególności:

1)     imię,

2)     nazwisko,

3)     adres e-mail,

4)     numeru telefonu,

5)     adres IP.

3.      Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

1)     czas niezbędny do realizacji umowy;

2)     czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane;

3)     czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;

4)     czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.

4.      Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, w tym rejestracji i prowadzenia konta klienta oraz korzystania z funkcjonalności dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników.

III. C. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY VOLCANO

1.      Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

1)     umożliwienia użytkownikom posiadającym konto klienta w Serwisie oraz zapisanym do bazy subskrybentów newslettera, udziału w Programie Lojalnościowym Volcano (dalej: Program)
i uzyskania rabatu na zakupy w sklepie internetowym Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b RODO) - „wykonanie umowy”; szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie znajdują się w „Regulaminie Programu Lojalnościowego” dostępnym na stronie https://volcano.pl/program-lojalnosciowy,

2)     dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,

3)     weryfikacji jakości świadczonych usług w związku z zawartą umową (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",

4)     realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o nowych produktach
i ofertach promocyjnych Administratora, w szczególności za pośrednictwem powiadomień typu PUSH wyświetlanych zalogowanym użytkownikom (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

2.      Administrator, w związku z Państwa udziałem w Programie przetwarza dane osobowe,
w szczególności:

1)     imię,

2)     nazwisko,

3)     adres e-mail,

4)     numeru telefonu,

5)     adres IP.

3.      Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału
w Programie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i korzystania z przywilejów dostępnych dla członków programu lojalnościowego.

III. D. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

1.      Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa,
w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Przekazując nam, w ramach prowadzonej komunikacji, informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

2.      Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

1)     czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję lub przekazane podczas rozmowy telefonicznej zgłoszenie/zapytanie,

2)     czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).

3.      Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

4.      Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

III. E. FORMULARZ KONTAKTOWY

1.      Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności imię i adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego.

2.      Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zapytania, w tym udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

3.      Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio

1)     czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego,

2)     czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).

4.      Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

5.      Podanie wskazanych w formularzu kontaktowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wysłania użytkownikowi odpowiedzi.

III. F. NEWSLETTER

1.      Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w szczególności adres e-mail, w celu przekazywania informacji marketingowych za pośrednictwem newslettera (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit a RODO) - „zgoda”.

2.      Przekazanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości wysłania użytkownikowi informacji marketingowych, w tym informacji o nowych produktach, rabatach, ofertach promocyjnych i konkursach.

3.      Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się
w każdej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika lub wysyłając korespondencję na adres: shop@volcano.pl.

III. G. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

1.      Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

1)     prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS, powiadomień typu PUSH wyświetlanych użytkownikom Serwisu) na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - „zgoda”;

2)     realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach
i usługach Administratora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem (np. partnerów handlowych), w tym personalizacji treści marketingowych, tj. przygotowania
i zaprezentowania oferty dopasowanej do Państwa preferencji (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",

z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów uśude.

2.      Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

1)     czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,

2)     czas do momentu wycofania zgody.

3.      Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.

4.      Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.

III. H. FACEBOOK

1.   VCO S.A. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited, którzy odwiedzają stronę firmową Administratora, dostępną pod adresem https://www.facebook.com/volcanobrand/ (dalej: Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

2.   Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług firmy Meta, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:

1)     w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",

2)     w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez firmę Meta (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

3.      Administrator ma prawo do przetwarzania:

1)     publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta,

2)     danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),

3)     innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta (w tym danych kontaktowych
i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

4.      Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta wynikają wprost z regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

5.      Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

1)     czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),

2)     czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała,

3)     okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta.

6.      Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage - oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych - innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

7.      Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów
i usług firmy Meta do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

8.      Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) - w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

9.      W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), VCO S.A. oraz Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

1)     w niniejszym dokumencie,

2)     w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/policy,

3)     w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

10.   Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta
o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi firma Meta (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights _data).

11.   Z inspektorem ochrony danych firmy Meta można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

III. I. INSTAGRAM

1.      VCO S.A. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez firmę Meta w ramach serwisu Instagram, którzy odwiedzają stronę Administratora dostępną pod adresem: https://www.instagram.com/volcanobrand/ (dalej: Profil Firmowy). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

2.      Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług
firmy Meta, odwiedzają Profil Firmowy. Dane te są przetwarzane:

1)     w związku z prowadzeniem Profilu Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";

2)     w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Instagramu lub innych usług oferowanych przez firmę Meta  (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

3.      Administrator ma prawo do przetwarzania:

1)     publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Instagramie), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług w ramach Instagramu,

2)     danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Profil Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),

3)     innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Instagramu lub innych usług firmy Meta  (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

4.      Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Instagramu wynikają wprost z:

1)     regulaminu Instagramu (dokument jest dostępny na stronie: https://help.instagram.com/581066165581870) oraz

2)     „Zasad ochrony prywatności” (dokument jest dostępny na stronie: https://privacycenter.instagram.com) lub

3)     przepisów prawa

- oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Instagram.

5.      Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

1)     czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Instagramu),

2)     czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Instagrama). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;

3)     okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Instagramu lub innych usług firmy Meta.

6.      Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Instagramu, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Konto Firmowe - oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

7.      Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów
i usług firmy Meta do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

8.      Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
i usług firmy Meta, którzy odwiedzają Konto Firmowe, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) -
w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Konta Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

9.      W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Koncie Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Konta Firmowego, polecenie Konta Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie Konta Firmowego lub posta, anulowanie polubienia), VCO S.A. oraz Meta są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

1)     w niniejszym dokumencie,

2)     w dokumencie „Zasady ochrony prywatności”, opublikowanym na stronie: https://privacycenter.instagram.com/policy,

3)     w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

10.   Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta
o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi firma Meta (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

11.   Z inspektorem ochrony danych firmy Meta można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

III. J. YOUTUBE

1.      VCO S.A. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Google w ramach YouTube, którzy odwiedzają stronę Administratora dostępną pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCUZD72FBc6b6IpxxKZHIbYg/ (dalej: Kanał Firmowy). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

2.      Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług
w ramach YouTube, odwiedzają Kanał Firmowy. Dane te są przetwarzane:

1)     w związku z prowadzeniem Kanału Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";

2)     w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem YouTube lub innych usług oferowanych przez Google (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

3.      Administrator ma prawo do przetwarzania:

1)     publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na YouTube), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług w ramach YouTube,

2)     danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Kanał Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),

3)     innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google (w tym danych kontaktowych, danych
o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

4.      Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube wynikają wprost z:

1)     regulaminu YouTube (dokument jest dostępny na stronie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines) oraz

2)     „Polityka prywatności - prywatność i warunki” (dokument jest dostępny na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy) lub

3)     przepisów prawa

- oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na YouTube.

5.      Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

1)     czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika YouTube),

2)     czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika YouTube). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;

3)     okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google.

6.      Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik YouTube, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Kanał Firmowy - oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

7.      Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów
i usług YouTube do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

8.      Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube, którzy odwiedzają Kanał Firmowy, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) - w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Kanału Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

9.      W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Kanale Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Kanału Firmowego, polecenie Kanału Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie filmu, anulowanie polubienia), VCO S.A. oraz Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia) są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

1)     w niniejszym dokumencie,

2)     w dokumencie „Polityka prywatności - prywatność i warunku”, opublikowanym na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy,

10.   Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube
o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Google (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy).

11.   Z inspektorem ochrony danych Google można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: data-protection-office@google.com.

III. K. LINKEDIN

1.      VCO S.A. jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez LinkedIn, którzy odwiedzają stronę firmową Administratora, dostępną pod adresem: https://pl.linkedin.com/company/vco-s.a. (dalej: Strona Firmowa). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

2.      Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy, korzystając z produktów i usług LinkedIn, odwiedzają Stronę Firmową. Dane te są przetwarzane:

1)     w związku z prowadzeniem Strony Firmowej, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes";

2)     w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem usług oferowanych przez LinkedIn (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

3.      Administrator ma prawo do przetwarzania:

1)     publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na LinkedInie), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn,

2)     danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Stronę Firmową,
w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca pracy, miejsca zamieszkania, informacji na temat wykształcenia, zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),

3)     innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem usług LinkedIn (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia)
w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

4.      Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn wynikają wprost z:

1)     regulaminu LinkedIn (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement) oraz

2)     „Polityki ochrony prywatności” (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy) lub

3)     przepisów prawa

- oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym LinkedIn.

5.      Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

1)     czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn),

2)     czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;

3)     okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem usług LinkedIn.

6.      Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik LinkedIn, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Stronę Firmową - oprócz upoważnionym przez Administratora pracownikom - innym podmiotom przetwarzającym dane
w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

7.      Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów
i usług LinkedIn do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

8.      Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług LinkedIn, którzy odwiedzają Stronę Firmową, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) - w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników ze Strony Firmowej i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

9.      W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Stronie Firmowej działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Strony Firmowej, polecenie Strony Firmowej w poście lub komentarzu), VCO S.A. oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

1)     w niniejszym dokumencie,

2)     w dokumencie „Polityka ochrony prywatności”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy,

3)     w dokumencie „Page Insights Joint Controller Addendum”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

10.   Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług LinkedIn
o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi LinkedIn (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy).

11.   Z inspektorem ochrony danych LinkedIn można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO.

III. H. ALLEGRO

1.      Administrator przetwarza dane osobowe (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, login użytkownika Allegro, adres dostarczenia towaru), w celu:

1)     zawarcia umowy sprzedaży (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”,

2)     realizacji obowiązków prawnych, związanych z umową sprzedaży (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,

3)     kontaktu z kupującym w sprawach związanych z umową sprzedaży (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

4)     dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi ze sprzedażą lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.

2.      Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

1)     czas niezbędny do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,

2)     czas, przez których zgodnie z przepisami konieczne jest przechowywanie danych,

3)     czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

4)     czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.

3.      Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

1.      Korzystanie z Serwisu dostępnego pod adresem volcano.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.

2.      W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

3.      Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

4.      Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.

5.      Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.

6.      Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”.

7.      Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się
w „Polityce Cookies” dostępnej na stronie https://volcano.pl/polityka-cookies.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności sklepu internetowego Administratora funkcjonującego w domenie volcano.pl.

2.      W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych, w tym do stron partnerów VCO S.A., usługodawców, reklamodawców i innych podmiotów współpracujących z Administratorem (np. Facebook, YouTube, Instagram, Google, Twisto, Allegro). Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.

3.      Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności
w szczególności w przypadku:

1)     rozwoju technologii,

2)     zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,

3)     rozwoju Serwisu (np. wdrożenia dodatkowych funkcjonalności i usług).

4.      O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników
w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail do osób posiadających aktywne konto użytkownika.

5.      Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od dnia 1.03.2023 r.