Regulamin konkursu "30 urodziny Volcano"

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich jest przeprowadzany Konkurs 30 urodziny Volcano” (zwany dalej „Konkursem”), jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu.  

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, WARUNKI UCZESTNICTWA, ZADANIE KONKURSOWE 

1.1. Definicje: 

 1. Konkurs – konkurs pod nazwą 30 urodziny Volcano prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem.  
 1. Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie prowadząca działalności gospodarczej.  
 1. Organizator – organizatorem Konkursu jest VCO S.A. z siedzibą w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 22, 86-031 Osielsko, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000320140; identyfikująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 9532429547; oraz numerem REGON: 093055610.  
 1. Fundator - fundatorem nagród konkursowych jest VCO S.A. z siedzibą w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 22, 86-031 Osielsko, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000320140; identyfikująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 9532429547; oraz numerem REGON: 093055610.  
 1. Uczestnik – każda Osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych  w Regulaminie Konkursu. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby będące pracownikami Organizatora. Do udziału w konkursie konieczne jest posiadanie konta w serwisie Facebook.com i Instagram.com.  
 1. Laureat - Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie zakwalifikuje się do otrzymania nagrody.  
 1. Nagrody konkursowe:   

            3 x voucher na kwotę 300 zł  do wykorzystania w e-sklepie Volcano.pl w ciągu 30 dni     
            od dnia ogłoszenia wyników konkursu.  

 1. Profil Volcano - oficjalny fanpage marki Volcano, znajdujący się na portalu społecznościowym Facebook.com i Instagram.com pod adresami https://www.facebook.com/volcanobrand/ i https://www.instagram.com/volcanobrand/ 
 1. Portal Facebook, Instagram nie jest organizatorem konkursu.  
 1. Fan - osoba fizyczna, która polubi Profil Volcano na portalu społecznościowym Facebook i Instagram  
 1. Post Konkursowy – post zamieszczony na profilu Organizatora na portalu Facebook.com i Instagram.com, ogłaszający konkurs i jego zasady.  
 1. Podstrona konkursowa – https://volcano.pl/konkurs.html 
 1. Zgłoszenie konkursowe - każdy z fanów profilu Volcano ma prawo do jednego zgłoszenia konkursowego. Dokonuje go poprzez:  
 1. dodanie komentarza pod Postem Konkursowym ze zdjęciem, filmem lub opisem zgodnym z wytycznymi Konkursu,  
 1. umieszczenie odpowiedzi na własnym profilu na Instagramie. Warunkiem dodatkowym jest oznaczenie Organizatora w poście - @volcanobrand oraz zamieszczenie w opisie następujących haseł: #30latvolcano oraz #allconditionscomfort,  
 1. lub poprzez wysłanie swojej odpowiedzi na adres mailowy marketing@volcano.pl.   
  W tytule maila należy wpisać „Konkurs na 30 urodziny Volcano”.   
 1. Zadanie Konkursowe -  
  Towarzyszymy już  Wam 30 lat. Napiszcie gdzie Wam towarzyszyliśmy przez ten czas, jakie macie z nami dobre wspomnienia. Napiszcie w komentarzu, a jeśli macie ciekawe zdjęcia z nami lub wspomnienia w innej formie (np. video/list) - możecie je wysłać na marketing@volcano.pl, przeczytamy i obejrzymy wszystko. 
 2. Lub  

              2) w związku, że świętujemy zimą, to jesteśmy ciekawi, co sprawia, że zimą czujecie się komfortowo? Ciepła herbata i kocyk? Szaleństwo na stoku? Sanki z rodziną? A może jeszcze coś innego? Opiszcie w komentarzu swój przepis na zimowy komfort w zdaniach oraz dołączcie ciekawe zdjęcie, film.

 3. Odpowiedz możecie wysłać również na marketing@volcano.pl, przeczytamy i obejrzymy wszystko.

 4. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 16.12 do 23:59. 

   

1.2 Cel konkursu 

 1. Celem Konkursu jest promocja marki Volcano oraz świętowanie 30 lat istnienia Marki Volcano. 
 1. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

 

1.3 Zasięg terytorialny i czas trwania Konkursu 

 1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 1. Informacje o Konkursie są rozpowszechniane za pośrednictwem:  

Internetu na Profilu Volcano pod adresem https://www.facebook.com/volcanobrand/   
i https://www.instagram.com/volcanobrand/ oraz strony https://volcano.pl/konkurs-trzydzieste-urodziny-volcano

 1. Konkurs trwa od 5.12.2022roku do godziny 23:59 dnia 16.12.2022 roku.  
 1. Ogłoszenie Laureatów nastąpi w dn. 20.12.2022 o godz. 12:00 r.  

 

1.4. Udział w Konkursie 

 1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na Profilu Volcano oraz w biurze Organizatora przy ulicy Szosa Gdańska 22, 86-031 Osielsko. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu.  
 1. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, wyraża także zgodę na wykorzystywanie przez Volcano do wykorzystania w celach marketingowych przesłanej przez siebie pracy.   
 1. Poprzez przesłanie zadania konkursowego, uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego zadania konkursowego oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, a także, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do w/w zadania konkursowego. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem, uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.  
 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.  
 1. W konkursie nie mogą  brać udziału pracownicy firmy VCO S.A. oraz członkowie ich rodzin.  
 1. Uczestnicy, którzy podadzą nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłoszą do udziału inne osoby, nie otrzymają nagrody.  
 1. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.  
 2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na Profilu Volcano swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicku), zgodnie z danymi w Zgłoszeniu lub nazwą profilu Uczestnika na portalu Facebook.com. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w związku z odbiorem nagrody oraz jej realizacją. W tym na wykorzystanie materiałów foto i video z realizacji nagrody na profilach Volcano i stronie www.volcano.pl  

 

1.5. Przebieg konkursu 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dokonanie Zgłoszenia konkursowego, które zawierać będzie Zadanie konkursowe.  
 1. Uczestnicy dokonują Zgłoszenia poprzez:  
 1. umieszczenie na Profilu Organizatora na Facebook-u zadania w formie komentarza pod postem konkursowym  
 1. umieszczenie zadania konkursowego na własnym profilu na Instagramie. Warunkiem dodatkowym jest oznaczenie Organizatora w poście - @volcanobrand oraz zamieszczenie w opisie następujących haseł: #30latvolcano oraz #allconditionscomfort  
 1. lub poprzez przesłanie Zadania na adres mailowy marketing@volcano.pl z tytułem maila „Konkurs na 30 urodziny Volcano”.   
 1. Zadanie konkursowe:  
   
  Towarzyszymy już  Wam 30 lat. Napiszcie gdzie Wam towarzyszyliśmy przez ten czas, jakie macie z nami dobre wspomnienia. Napiszcie w komentarzu, a jeśli macie ciekawe zdjęcia z nami lub wspomnienia w innej formie (np. video/list) -
 2. Lub 
   
          2) w związku, że świętujemy zimą, to jesteśmy ciekawi, co sprawia, że zimą czujecie się komfortowo? Ciepła herbata i kocyk? Szaleństwo na stoku? Sanki z rodziną? A może jeszcze coś innego? Opiszcie w komentarzu swój przepis na zimowy komfort w zdaniach oraz dołączcie ciekawe zdjęcie, film.
 3. Odpowiedzi możecie też wysłać na marketing@volcano.pl, przeczytamy i obejrzymy wszystko.  
 1. Każdy uczestnik ma prawo do jednego zgłoszenia.  
 1. Za laureatów konkursu uznaje się 3 osoby, które według jury, składającego się z pracowników Działu Marketingu Volcano, najbardziej kreatywnie podejdą do zadania.   
 1. Uczestnicy Konkursu podszywający się pod osoby trzecie w celu zwiększenia swoich szans  w Konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące pracę albo wizerunek osób trzecich, w szczególności w celu określonym powyżej, będą automatycznie usuwani z udziału w Konkursie, a ich dane blokowane w przyszłych przedsięwzięciach konkursowych Organizatora.  
 1. Zadania Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.  
 1. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału   
  w Konkursie.  

1.6. Przetwarzanie danych osobowych 

1.    Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia   2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).  

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.  
 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu:  
 1. przyjęcia zgłoszenia i przeprowadzenia Konkursu, w tym jego rozstrzygnięcia i wydania nagród, a także publikacji wyników Konkursu na stronie internetowej www.volcano.pl oraz na profilach Organizatora prowadzonych   
  w mediach społecznościowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”;  
 1. realizacji obowiązków prawnych Organizatora związanych z organizacją konkursu, np. rozliczeń podatkowych lub sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna -   
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - „obowiązek prawny”,  
 1. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z konkursem lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Organizatora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń związanych   
  z Konkursem szczegółowo określa Kodeks cywilny,  
 1. przetwarzania, utrwalenia wizerunku Laureata i Nagrodzonych w Konkursie w formie fotografii cyfrowej lub nagrania wideo i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - „zgoda”.  
 1. prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. poczty elektronicznej, telefonu) na podstawie odrębnej zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna   
  - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - "zgoda", z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  
 1. Przekazanie danych osobowych (w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego w celu wydania Nagród Laureatom  w Konkursie) jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku Uczestnika w Zgłoszeniu konkursowym jest dobrowolne i odmowa ich podania nie będzie miała dla Uczestnika jakichkolwiek konsekwencji.  
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.  
 1. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.  
 1. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych   
  w ust. 3. powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:  
 1. Czas organizacji Konkursu,  
 1. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,  
 1. czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Konkursu,  
 1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes,  
 1. czas do momentu wycofania zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.  
 1. Osoby, których dane przetwarzane są przez Organizatora, mają prawo:  
 1. złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),  
 1. złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych,  
 1. złożyć wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,  
 1. przenieść dane do innego administratora (na zasadach określonych w RODO),  
 1. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes,  
 1. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają,   
  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  
 1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Uczestników Konkursu mogą być przekazywane - oprócz osobom upoważnionym przez Organizatora - innym podmiotom, w tym:  
 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,  
 1. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Organizatora na podstawie zawartych umów (np. dostawcom usług technicznych i hostingowych, podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Konkursu oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze),  
 1. innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie).  
 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się  
   z inspektorem ochrony danych Organizatora za pośrednictwem adresu   
  e-mail: rodo@jamano.pl.  
 1. Administratorem danych osobowych jest VCO S.A. z siedzibą w Osielsku, ul. Szosa Gdańska 22, 86-031 Osielsko. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych: Sylwia Zalewska-Gawron, adres e-mail: kontakt@dpo24.pl.  
 1. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane są w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej:  
 1. w celu uczestnictwa w Konkursie (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”)), czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.  
 1. w celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czas przetwarzania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy;  
 1. w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest równy czasowi przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji;  
 1. w celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane objęte ww. celem będą przetwarzane do czasu cofnięcia stosownych zgód.  
 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału   
  w konkursie.  
 1. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do:  
 1. sprostowania danych,  
 1. usunięcia danych,  
 1. ograniczenia przetwarzania danych,  
 1. przenoszenia danych,  
 1. wniesienia sprzeciwu,  
 1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
 1. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:  
 1. imię i nazwisko,  
 1. adres e-mail,  
 1. adres do korespondencji (wysyłki nagrody),  
 1. numer telefonu.  
 1. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.  
 1. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  
 1. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.  
 1. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.  
 1. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:  
 1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,  
 1. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  
 1. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.  

 

 1. NAGRODY 
 1. Wyłonienie zwycięzców 
 1. Organizator  konkursu powołuje jury, które wyłoni trzech laureatów konkursu.  
 1. W konkursie zostaną wydane:  
 1. 3 x voucher na kwotę 300 zł  do wykorzystania w e-sklepie Volcano.pl w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.  

 

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDANIE NAGRÓD 
 1. Ogłoszenie wyników Konkursu, czyli wyłonienie Laureatów i przyznanie nagród nastąpi na Profilu Volcano https://www.facebook.com/volcanobrand/   
  i https://www.instagram.com/volcanobrand/w dniu 20.12.2022 o godz. 12:00 r. 
 1. Informacja o przyznaniu Nagrody zostanie przekazana przez Organizatora Laureatowi drogą elektroniczną za pomocą postu lub komentarza na portalu Facebook  i Instagram oraz w formie mailowej – jeśli tą drogą nastąpiło Zgłoszenie konkursowe.  
 1. Laureat zobowiązuję się do dostarczenia Organizatorowi danych do wysyłki Nagród.  
 1. Organizator konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez Laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiający przekazanie laureatowi nagrody. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego Laureata na to miejsce.  
 1. Wydanie Nagród Laureatowi w Konkursie nastąpi w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Laureat jest zobowiązany do skontaktowania się   
  z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub Instagram celem przekazania danych adresowych, na które Organizator wyśle nagrody. 
 1. PRAWA AUTORSKIE 
 1. Uczestnik dokonując Zgłoszenia Konkursowego potwierdza posiadanie pełnych praw   
  do przesłanej pracy, w szczególności praw autorskich.  
 1. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie konkursowe udziela niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie Zadania Konkursowego przez VCO S.A. z siedzibą przy ul. Szosa Gdańska 22, 86-031 Osielsko w celu przeprowadzenia  i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym do opublikowania Zadania konkursowego na profilu Organizatora na portalach Facebook i Instagram oraz na stronie internetowej Organizatora.  

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

5.1 Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, a także przerwania Konkursu w dowolnym momencie.  
 1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.  

5.2 Kontakt 

 1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora: marketing@volcano.pl